Alor

26Elisabeth Ege

Elisabeth Ege10. april 2015Legg igjen en kommentar

Vi venter ikke med å tegne brannforsikring til kontorlokalene står i brann

Tirsdag denne uken var blant annet helseminister Bent Høie, statssekretær Kristian Dahlberg Hauge fra Arbeids og sosial- departementet, direktør for arbeidslivspolitikk Svein Oppegaard fra NHO, samt nestleder Tor Arne Solbakken fra LO samlet i forbindelse med Akan kompetansesenters årsmøte.

Vi i Akan kompetansesenter er glade for at våre eiere stilte med årsmøterepresentanter på toppnivå, og tar det som en bekreftelse på viktigheten av forebygging, og arbeidslivet som en kraftfull arena i denne sammenheng.

I tillegg til de formelle årsmøtesakene, diskuterte deltakerne veien videre for arbeidet med helsefremmende arbeidsplasser og forebygging av rus – og avhengighet i arbeidslivet.

– Vi må fokusere på generelt forbruk, ikke problembruk av alkohol, var en av flere uttalelser helse- og omsorgsminister Bent Høie kom med i møtet

Hans poeng er godt dokumentert gjennom forskning. Sverre Nesvåg har tidligere omtalt dette forholdet, som ofte omtales som forebyggingsparadokset. Forskere ved Sirus (Schou, Storvoll & Moan) bekreftet det samme i fjor. Den største andelen av alkoholrelatert sykefravær kan tilskrives moderate konsumenter, ikke høyrisikogruppene. Dette er et viktig poeng å ta med seg for alle virksomheter.

Partene er godt samstemt når det gjelder Akan. Det er enighet om at kompetansesenteret har en viktig rolle når det gjelder kunnskapsbygging og bevisstgjøring overfor både ledere og tillitsvalgte, men at det er ute på den enkelte arbeidsplass jobben må gjøres.

– Vi vet hva som virker, fortsatte helseministeren. En rusmiddelpolicy som er godt forankret i organisasjonen og kjent blant medarbeiderne

Helseministeren understreket at Akan er statens viktigste virkemiddel når det gjelder rusforebygging i arbeidslivet.

Små- og mellomstore bedrifter (SMB) ble også viet oppmerksomhet. Her ble vi oppfordret til å fortsette satsingen vi har påbegynt, og som vi nå begynner å se resultater av. I løpet av 2014 økte andelen oppdrag blant små og mellomstore bedrifter fra 9 % til 22 %.

Småbedriftslederen mangler støtteressurser som HR og HMS, og blir alene med svært mange oppgaver. Det er utfordrende å ligge i forkant og tenke forebyggende. Allikevel er det slik at forebygging er like relevant for små bedrifter som for store. Det ser vi blant annet gjennom alle veiledningssamtalene vi har med SMB-ledere. Vi opplever at stadig flere ser verdien av å utarbeide kjøreregler (policy) for rusmiddelbruk og spill .  ABC-Bakken barnehage, som vant fjorårets Akan-pris, er et godt eksempel.

Jeg er selv leder for en småbedrift, og har ledererfaring fra både store og små virksomheter. Min påstand er at kjøreregler for rusmiddelbruk og spill forenkler min hverdag som leder. Å utarbeide og gjøre reglene kjent i organisasjonen er lite tidkrevende sammenlignet med gevinsten jeg som leder, og Akan kompetansesenter som arbeidsfellesskap, oppnår; for det første vet nå både medarbeidere og jeg hva som er greit og ikke greit, for det andre vi vet vi hva som skal skje dersom grensene skulle bli brutt og jeg vet hvilket ansvar jeg da har som leder. For det tredje trekker reglene bedriftskulturen vår i en inkluderende og ivaretakende retning.

Jeg har tidligere sett hvor energitappende og tidkrevende det er for ledere å håndtere rusproblematikk dersom man mangler slike kjøreregler, og sier som nestleder i LO, Tor Arne Solbakken; Vi venter ikke med å tegne brannforsikring til kontorlokalene står i brann!

Del ...Share on FacebookTweet about this on Twitter
Akan sikter høyt og bredt
17Camilla Lynne Bakkeng

Camilla Lynne Bakkeng28. august 2014Legg igjen en kommentar

Akan sikter langt og bredt!

En ny spennende uke er foran oss! Først et besøk på Stortinget for å bidra med innspill til Norsk helsepolitikk, deretter dele utfordringer og erfaringer med bedrifter i Oslo og Akershus på vakre Ekebergrestauranten.

Idet luften blir klarere og fargene gylne, er Ekeberg det perfekte stedet å nyte utsikten over Oslo og fjorden. To ganger i året har vi samlet rundt 60 deltakere fra ulike virksomheter til Alor-nettverk (Alor = arbeidsliv og rus) nettopp her. Ideen er å møtes for å dele suksesser, utfordringer, erfaringer og spørsmål for å bli enda bedre i det rusforebyggende arbeidet.

Det er deltakerne selv som bestemmer agendaen fra gang til gang. På den måten sikrer vi at temaene er aktuelle. Metodikken skiller seg fra andre kurs og seminarer ved at vi legger opp til mest mulig diskusjon og minst mulig presentasjon. Alor- nettverk finnes i flere fylker allerede og enda flere etablerer seg. Ta en titt på hjemmesiden vår, eller www.alor.no for å finne et nettverk nær deg. Vi garanterer at du vil utvide nettverket ditt, få inspirasjon og faglig påfyll ved å delta.

Som rådgiver i Akan kompetansesenter er nettverkssamlingene en unik arena for å høste erfaringer og utfordringer dere ute i virksomhetene opplever. Det er disse praktiske erfaringene, «beste-praksis» eksemplene og utfordringene vi bringer med oss inn i andre arenaer hvor vi får mulighet til å påvirke blant annet helsepolitikken i Norge.

På den måten blir alle spørsmål og erfaringer fra dere en viktig stemme i det rusforebyggende arbeidet.

«If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together!»

PS: Det er fortsatt mulig å melde seg på til Alor-nettverk den 2.september, men da må du være rask! Se www.akan.no for program og påmelding.

Del ...Share on FacebookTweet about this on Twitter
15Hans Ole Berg

Hans Ole Berg11. juni 2014Legg igjen en kommentar

Har vi noe å lære av andres erfaringer?

Hvis du som jeg svarer ja på dette spørsmålet er alor-nettverk noe for deg! Alor står for arbeidsliv og rus. På nettverkssamlingene møtes folk som er engasjert i russpørsmål relatert til arbeidslivet, til erfaringsutveksling og faglig påfyll en til to ganger i året.

Alor-nettverkene arrangerer samlinger på fylkesnivå. Driftingen av nettverkene står KoRus for, de regionale kompetansenterne på rusfeltet, i samarbeid med lokale behandlingssteder og Akan Kompetansesenter. I ett fylke er NAV Arbeidslivssenter også med i arrangørgruppen. Nettverkene er fortsatt ikke landsdekkende men utvidelser vil komme. Hvor ditt nærmeste alor-nettverk holder til kan du finne mer informasjon om på www.alor.no .

Som Akan-rådgiver blir vi ofte invitert til å komme til virksomheter for å bidra til «Å blåse nytt liv i Akan-arbeidet», og det er selvfølgelig noe vi gjerne fortsetter å gjøre. Det er jo helt naturlig at man trenger litt ny input en gang i blant. Det er nettopp dette alor-nettverkene også kan bidra til:  inspirasjon, erfaringer fra andre virksomheter, litt faglig påfyll og ikke minst det å være del av et fellesskap der også andre har en del samme tanker som en selv.

Deltakerne på alor-samlingene har så langt bestått av alt fra 25 til 100 personer. Det er gjerne Akan-kontakter, HR- Personalmedarbeidere, Bedriftshelsetjenester, ledere og tillitsvalgte og verneombud som møter. Noen kommer hver gang, men det er selvfølgelig helt fritt å komme de gangene det passer, helt uten forpliktelser.

Tema for de enkelte samlingene er det fellesskapet som bestemmer. Program settes opp god tid i forveien, så en har gode muligheter til å vurdere om det er av interesse denne gangen. Det kommer gjerne opp spørsmål om konkrete faglige tema kjent fra diverse akan-kurs, som rusmiddeltesting, rusmiddellære – tegn og symptomer, den nødvendige samtalen, og så videre. Dessuten legges det stor vekt på at deltakerne selv kan komme med erfaringer fra egen virksomhet – tiltak de har gjort – hvordan de har klart å engasjere ledelse og ansatte osv. Det hender også at noen har en mer personlig historie å fortelle.

Det er deltakernes behov som står i fokus på alor-samlingene. Det settes av godt med tid til diskusjoner og erfaringsutveksling rund de aktuelle tema både i grupper og plenum, så her får alle slippe til. Dessuten så deltar alltid fler fagfolk både på rusforebyggende arbeid og spesialister på behandling. Så det er ressurssterke nettverk som er samlet!

Du er kanskje blant oss som har oppdaget at en aldri blir ferdig utlært på dette feltet. Da er alor-nettverk midt i blinken for deg! Får du ikke invitasjon til samlingen i dag så står du ikke på invitasjonslistene – ta kontakt via www.alor.no eller med oss i Akan Kompetansesenter akan@akan.no.

Del ...Share on FacebookTweet about this on Twitter