Balance

Fem tips
10Einar Nilsen

Einar Nilsen12. februar 2017Legg igjen en kommentar

Fem gode tips til årets helsefremmende arbeid

Stadig møter jeg Akan ressurspersoner som føler seg litt alene i bedriftens rusforebyggende arbeid, de vet ikke helt hva de skal finne på. Store budsjetter har de som oftest heller ikke, og antall rus- og avhengighetsforebyggende aktiviteter blir et fåtall. Er du en av dem som trenger inspirasjon? Her får du fem konkrete, kostnadsfrie tips til hva du kan sette på årets agenda.

 

Dilemmaverktøy

Dilemmaverktøy består av filmer og diskusjonstemaer, samt tips og råd knyttet til dilemmaer som omhandler arbeidsrelatert alkoholkultur og bakrus. Dette verktøyet hjelper ledere og ansatte med å reflektere rundt firmafester, bakrus, påvirkning og samtalen. Verktøyet gir også tips og råd om hvordan håndtere vanskelige situasjoner knyttet til alkoholbruk. Om ikke lenge utvider vi verktøyet til å omhandle spill og medikamentbruk også, så følg med!

Dilemmaverktøy finnes i online-versjon og til nedlastning, og er laget for å kjøre i grupper for å sette i gang refleksjoner og diskusjon.

 

Dialogverksted

Dialogverksted er en måte å diskutere virksomhetens alkoholkultur på, hvor kulturen vurderes i et helse-, miljø-, sikkerhet- og omdømmeperspektiv. Et fargekart genereres på slutten av diskusjonen og viser eventuelle risikosituasjoner.

Dialogverksted kan gjennomføres avdelingsvis, eller med mindre grupper av ansatte med samme rolle eller arbeidsoppgaver. Gruppen blir først enig om å diskutere noen situasjoner hvor det drikkes alkohol sammen i regi av jobben. Deretter skal gruppen vurdere alkoholbruken i de valgte situasjonene ut fra ulike perspektiv som alkoholkonsum, drikkeforventning, fellesskapsfølelse, bedriftens omdømme, kvalitet på arbeidet dagen derpå, sikkerhet og sensitiv informasjon, og til slutt familie og fritid.

Den samlede vurderingen vil vise seg som et fargekart, hvor fargene indikerer hvordan de ansatte opplever alkoholkulturen, og gir innspill til eventuelle behov for justeringer.  Tanken bak Dialogverksted er at bedriftens sosiale situasjoner skal bli enda hyggeligere og mer inkluderende. Du kan lese mer om Dialogverksted og laste ned programmet her.

 

Balance

Balance er et internettbasert program og et helsefremmende tilbud til dem som vil sjekke, og eventuelt justere, sine alkoholvaner. Programmet øker bevisstheten rundt eget alkoholinntak, og kan bidra til å endre risikofylt konsum for de som har behov for det. Dersom alkoholvanene er OK, tilbyr Balance også et programspor med råd og øvelser for hvordan takle stress og ha det bedre i hverdagen. Her finnes det med andre ord noe for enhver smak. Balance-programmet har dokumentert effekt.

Balance er kostnadsfritt, lett tilgjengelig, og kan kjøres hvor som helst ved bruk av PC, nettbrett eller smarttelefon. Det kreves kun en nettleser, tilgang til internett og at virksomheten du jobber i inngår en avtale med Akan kompetansesenter om bruk av programmet.  Vi hjelper deg også med markedsføringsmateriell og tips til hvordan du kan implementere dette på best mulig måte på din arbeidsplass.

 

Jeg Spiller

Jegspiller.no er et digitalt program som gir brukeren mulighet til å teste seg selv og sitt forhold til data- og pengespill. Dersom brukeren ønsker det, vil programmet også kunne gi masse nyttig informasjon om data- og pengespill og brukeren får mulighet til å følge med på egen spilling over tid.

Før lansering testet vi programmet på ansatte i en stor bedrift, og fikk strålende tilbakemeldinger.

Verktøyet er utviklet av Akan kompetansesenter, med finansiering fra Lotteritilsynet. Vår målsetning med programmet er å bidra til forebygging av problemer knyttet til penge- og dataspill ved å gjøre relevant informasjon tilgjengelig.

 

Web-appen «Akan på 1-2-3»

Dette er kompetansesenterets nyeste tilbud i verktøykassa. Web-appen skal gi konkrete svar om/når en leder står midt i en vanskelig situasjon, f.eks. en påvirket ansatt på jobb. I kort tekst gis også informasjon om hvordan man kan følge opp enkeltpersoner til endring.

Web-appen gir også gode innspill til hvordan bedriften med enkle grep kan forebygge at slike situasjoner oppstår.

Vår web-app lastes ned på mobil via www.akanapp.no , og egner seg ypperlig for alle typer bransjer, små og store bedrifter.

Thats it!  Fem helt konkrete og kostnadsfrie forslag til aktiviteter for året. Flere og flere bedrifter oppdager nytten av å bruke disse verktøyene. Nå er det kanskje tid for at virksomheten du jobber i tar i bruk ett eller flere av dem? Ring oss på: 22 40 28 00. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Del ...Share on FacebookTweet about this on Twitter
22Camilla Lynne Bakkeng

Camilla Lynne Bakkeng13. november 2015Legg igjen en kommentar

Nye tider – nye trender – ny Veileder

I dag er vi stolte av å lansere vår nye «Veileder i Akan-modellen»! Veilederen er en revidert og forkortet utgave av den tidligere Metodepermen som beskriver forebygging og håndtering av rus- og spillproblematikk i arbeidslivet etter Akan-modellen.

Ny forskning og nye erfaringer, endringer i arbeidslivet generelt, og utvikling av ledelse og HR spesielt samt ny teknologi, har utfordret noen elementer i Akan-modellen som har ført til behov for justeringer og tilpasninger. Erfaringene og kunnskapen vi har tilegnet oss via tett dialog med bedrifter, har ført til behov for å justere noen faglige begreper samt våre anbefalinger med tanke på organisering av det forebyggende arbeidet, advarselssystemet og oppbevaring av dokumenter. Den grunnleggende verdien i Akan-modellen som handler om partssamarbeid og det å tilby ansatte med rus- eller spillproblematikk hjelp og støtte, står fortsatt stødig.

I revisjonsarbeidet har vi hatt tett samarbeid og konstruktiv dialog med staten (SIRUS), NHO og LO. Staten har via SIRUS bidratt med relevant og oppdatert forskning. NHO og LO har diskutert innholdet internt, samt gjennomgått de juridiske perspektivene.

Ulike bedrifter = ulike policyer
I Veilederen legger vi større vekt på å oppfordre den enkelte bedrift til selv å diskutere holdninger til hva som er akseptabel bruk av rusmidler og spill, og hva som er uakseptabel bruk. Å diskutere «Hvordan ønsker vi å ha det hos oss?» er et enkelt og effektiv grep for å bygge kultur. Slike diskusjoner kan gjennomføres i ulike fora i bedriften og bidra til å sette temaet på agendaen. En policy vil variere ut ifra bedriftens størrelse, bransje, kultur, verdiplattform, yrkesgrupper og arbeidsoppgaver som utføres der. Av den grunn vil reaksjoner og konsekvenser av brudd på policy også variere noe ut ifra en helhetsvurdering, men ved å beskrive reaksjoner i forkant, opplever både ledere og ansatte trygghet og forutsigbarhet. «Det var enklere for meg å reagere med en gang ettersom vi hadde diskutert dette i forkant» hører vi leder ofte si.

Fra «advarselssystem» til ulike reaksjoner basert på en helhetsvurdering
Fra å snakke om «advarselssystemet» som innebar første advarsel ved første brudd, så andre advarsel ved andre brudd og valget mellom en Akan-avtale og ordinær personalsak, beskriver vi nå ulike «reaksjonsformer ved brudd». En reaksjon må henge sammen med avviket eller bruddet, og vil variere fra samtale, hjemsendelse, advarsel eller i ytterste konsekvens oppsigelse. Uansett må det foretas en helhetsvurdering på bakgrunn av situasjonen. «Advarselssystemet» kunne oppfattes noe rigid og som en saksgang som måtte følges uansett. Noen arbeidsgivere har stilt spørsmål om dette undergraver leders styringsrett i særlige alvorlige tilfeller? Vårt svar til det er naturligvis at Arbeidsmiljøloven og leders styringsrett gjelder uansett.

Når vi nå sier «ulike reaksjonsformer ved brudd» i stedet for å snakke om «advarselssystemet» understreker vi at den enkelte bedrift på forhånd må beskrive hva som er akseptabelt og uakseptabelt når det gjelder rusmidler og spill, og samtidig beskrive hvordan brudd skal håndteres. Det vil være ulikheter i hva som er akseptabelt og ikke akseptabelt basert på arbeidsoppgaver, risiko, yrkesgrupper, lovverk m.m. Ingen saker er like, og det må derfor foretas en helhetsvurdering av hva slags reaksjon som er best egnet. Likevel understreker vi at formålet med å bruke Akan-modellen fortsatt er at man ønsker å tilby hjelp før ansettelsesforholdet vurderes.

Fra sletting av dokumenter til elektroniske personalarkiv
De fleste virksomheter har i dag elektroniske personalarkiv og dette utfordrer muligheter til å makulere dokumentasjon i Akan-saker, altså advarsler og Akan-avtaler. Av den grunn henviser vi nå til Personopplysningsloven og oppfordrer den enkelte virksomhet til å utarbeide gode rutiner for oppbevaring av dokumenter og innsynsrett.

I vår daglige dialog med bedrifter erfarer vi at det er mange måter å løse dette på: Noen virksomheter vi har kontakt med velger fortsatt å oppbevare denne type dokumentasjon i papirformat innelåst i et arkiv, med mulighet for å makulere når Akan-avtalen avsluttes. Dersom Akan-avtalen brytes og saken behandles videre som en ordinær personalsak, fører de dokumentasjonen inn i det elektroniske personalarkivet. Andre bedrifter fører alt elektronisk og lager en rutine på at det noteres at Akan-avtalen er overholdt og avsluttet. Poenget er at dette kan løses på ulike måter så lenge det lages gode og sikre rutiner som ivaretar vedkommende og den sensitive informasjonen som følger av situasjonen.

Til slutt har vi valgt å ikke trykke Veilederen i papirformat, men la den ligge på nettsiden vår i et lese- og utskriftsvennlig format. Det gir oss muligheten til å oppdatere den jevnlig med ny kunnskap, nye verktøy og ikke minst spare noen trær. Veilederen er et levende dokument som vil gjennomgås og revideres med jevne mellomrom. Vi tar gjerne innspill fra dere slik at den kan forbedres ytterligere ved neste revisjon.

Veileder i Akan-modellen.

Del ...Share on FacebookTweet about this on Twitter
Ambassadørkampanje
23Pål Henrik Kristiansen

Pål Henrik Kristiansen18. september 2015Legg igjen en kommentar

Høstens ambassadører

I løpet av denne høsten skal vi fortsette å lage godt innhold på blogg og våre hjemmesider. I den forbindelse har vi planlagt en ambassadørkampanje, hvor vi skal løfte frem fire ulike virksomheter fra ganske så forskjellige bransjer.

På våre hjemmesider har vi allerede en side der vi har løftet frem noen virksomheter vi mener er gode eksempler på hvordan man kan jobbe rusforebyggende. For de som ikke er kjent med dette, kan dere klikke her for å lese om hvordan eksempelvis Avinor og Elcom jobber.

I tidsperioden oktober- november oppfordrer vi dere til å følge med på bloggen, hjemmesiden vår samt Facebook og Twitter. Vi skal presentere noen virksomheter dere kanskje kjenner til fra før, pluss andre virksomheter dere kanskje ikke kjenner så godt. Tanken, derimot, er å få innblikk i hvordan ulike virksomheter konkret jobber rusforebyggende.

I denne kampanjen skal vi blant annet sette noen ord på hvorfor virksomhetene begynte å jobbe rusforebyggende, hvilke konkrete tiltak de har gjort og høre hvilke tips de har til andre virksomheter.

Som i de fleste bransjer er erfaringsutveksling både viktig og lærerikt og vi har derfor stor tro på denne kampanjen. Forhåpentligvis vil denne kampanjen bidra med idéer til de virksomhetene som enda ikke har kommet i gang med det rusforebyggende arbeidet. For de virksomhetene som allerede jobber aktivt med dette; kanskje dere får noen nye idéer?

Vi har allerede mange gode verktøy som Dilemmaverktøy, Balance og Dialogverksted. Men det kan bli svært interessant å høre mer om hvordan andre har valgt å bruke disse og eventuelt til hvilken effekt.

Følg med!!

Del ...Share on FacebookTweet about this on Twitter
10Einar Nilsen

Einar Nilsen4. september 2015Legg igjen en kommentar

Tre konkrete og gratis tips til høstens Akan-plan

Igjen var høsten her, og igjen ser det ut til å bli en hektisk periode i kompetansesenteret. Det gjør ikke noe, det er sånn jeg liker å ha det. Det er alltid deilig å brette opp ermene og gyve løs på en ny sesong, lage handlingsplaner som skal iverksettes og gjennomføres før vi kommer til jul. For meg som ikke er spesielt glad i hverken høst eller kaldt vær, hjelper det på å fylle dagene med andre ting for å få tankene på noe annet.

Heldigvis har jeg plenty å sette fingrene i for høsten, men sånn er det ikke nødvendigvis for alle. Stadig møter jeg ledere, Akan-kontakter og andre som ofte er litt ensomme i bedriftens rusforebyggende arbeid, og som ikke helt klarer å finne på noe å sette på sesongens handlingsplan. Store budsjetter har de som oftest heller ikke, og resultatet blir ofte at det ikke blir spesielt mye aktivitet i det hele tatt i det rusforebyggende arbeidet.

Er det ikke da flott at Akan-kompetansesenter har en rekke verktøy som passer perfekt til å sette rett inn i planen? Og som passer for selv de snaueste budsjetter? Her skal dere få tre konkrete, gratis tips til hva man kan sette på høstens agenda:

1. Dilemmaverktøy
Dette er kompetansesenterets nyeste tilbud i verktøykassa. Dilemmaverktøy består av filmer, diskusjonstemaer samt tips og råd knyttet til dilemmaer som omhandler arbeidsrelatert alkoholbruk og bakrus. Dette verktøyet hjelper ledere og ansatte i å reflektere rundt firmafester, bakrus, påvirkning og samtalen.(hva som er greit og hvilke enkle grep som kan gjøres for å hindre uønskede situasjoner.) Verktøyet gir også tips og råd om hvordan håndtere vanskelige situasjoner knyttet til alkoholbruk. Dilemmaverktøy finnes i online-versjon og til nedlastning, og er laget for å kjøre i grupper for å sette i gang tankeprosesser og diskusjon. Du finner verktøyet her.

2.Dialogverksted
Dialogverksted er en måte å gjennomføre en diskusjon om virksomhetens alkoholkultur på, hvor kulturen vurderes i et helse-, miljø-, sikkerhet- og omdømme perspektiv. Et fargekart genereres på slutten av diskusjonen og viser eventuelle risikosituasjoner.

Dialogverksted kan gjennomføres avdelingsvis, eller med mindre grupper av ansatte med samme rolle eller arbeidsoppgaver. Gruppen blir enig om å diskutere noen situasjoner hvor det drikkes alkohol sammen i regi av jobben. Deretter skal gruppen vurdere alkoholbruken i de valgte situasjonene ut fra ulike perspektiv som alkoholkonsum, drikkeforventning, fellesskapsfølelse, bedriftens omdømme, kvalitet på arbeidet dagen derpå, sikkerhet og sensitiv informasjon, og til slutt familie og fritid.

Den samlede vurderingen av drikkesituasjonene vil deretter vise seg som et fargekart med nyansene grønn, gul og rød. Fargene indikerer hvorvidt gruppen opplever alkoholkulturen som grei, ikke helt grei eller ikke grei i det hele tatt. Fargekartet visualiserer i hvilke situasjoner, eller ut i fra hvilke perspektiver man kan forebygge for å justere praksis. Tanken bak Dialogverksted er at drikkesituasjonene i bedriften skal bli enda hyggeligere og mer inkluderende. Du kan lese mer om Dialogverksted og laste ned programmet her.

3. Balance
Balance er et internettbasert program og et helsefremmende tilbud til dem som vil sjekke, og eventuelt justere, sine alkoholvaner. Programmet øker bevisstheten rundt eget alkoholkonsum, og kan bidra til å endre risikofylt konsum for de som har behov for det. Dersom alkoholvanene er ok, kan også Balance tilby et programspor med råd og øvelser for hvordan takle stress og ha det bedre i hverdagen. Balanceprogrammet har dokumentert effekt.

Balance er lett tilgjengelig, og kan kjøres hvor som helst ved bruk av PC, nettbrett eller smarttelefon. Det kreves kun en nettleser og tilgang til internett. Bedriften kan ved å henvende seg til Akan kompetansesenter inngå en avtale om bruk av programmet helt gratis. Vi hjelper deg også med markedsføringsmateriell og tips til hvordan du kan implementere dette på best mulig måte. Du kan lese mer om Balanceprogrammet her.

Thats it! Tre helt konkrete forslag til aktiviteter for høsten. Flere og flere bedrifter oppdager nytten av å bruke disse verktøyene, nå er det kanskje tid for at nettopp dere skal ta ett eller flere av disse i bruk. De er alle gratis, og lett gjennomførbare. Finnes det da noen gode argumenter for ikke å gjøre det? Svaret er nei. Du kan ringe oss på: 22 40 28 00. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Del ...Share on FacebookTweet about this on Twitter
Det nærmer seg Birkebeinerrittet og vinterens høydepunkt for mange
18Ine Weum

Ine Weum5. februar 2015Legg igjen en kommentar

Birken nærmer seg! Tid for en helsesjekk med Balance?

Det nærmer seg Birkebeinerrennet og vinterens høydepunkt for mange. Skiutstyr og formkurve sjekkes. Kollegaer trener sammen mot felles mål, mens svetten renner under skilua. En snakkis på jobben. Til glede for noen, og irritasjon for andre.

Å ha et felles treningsmål, eller å trene sammen med kollegaer kan være gøy, sunt og sosialt. Det behøver ikke bety først og best, men i skiløypa merker vi fort om vi er i form eller ikke. Om vi blir hengende etter de andre, kan vi fort miste motivasjonen. Eller tvert i mot, bli motivert til å gjøre noen grep. Hvis du i det hele tatt liker å trene. Ikke alle synes ski er gøy. Men er du en av dem som liker det, kan du få mange fine treningsturer med Birken som mål. Vi er forskjellige, og hvordan vi blir motivert til å delta i ulike aktiviteter varierer naturlig nok. Birken eller andre idrettsprestasjoner er selvfølgelig ikke eneste saliggjørende for å fremme trivsel og helse på jobben.  Men å stimulere til et helsefremmende arbeidsmiljø er et felles ansvar.

Bedriftshelsetjenesten og Akan ressurspersoner er bidragsytere både i det helsefremmende og forebyggende arbeidet i virksomhetene.  At ledere og ansatte får kunnskap om rusmiddelbruk og spill bidrar til å øke bevisstheten. Både relatert til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Å diskutere og dele erfaringer, uten moralisering, viser seg å skape åpenhet om et tema som ofte problematiseres.  Når vi snakker om trening og prestasjon er det like naturlig å snakke om rus- og spillvaner, som å snakke om kosthold og skiutstyr. For hva vi spiser og drikker, og hvordan vi balanserer aktivitet og hvile har betydning for våre prestasjoner, enten det er i skiløypa eller på jobben.

Ok – det kan være irriterende når kollegaer snakker om beste smøretips, skiutstyr og briljerer med beste tid. Men nå under forberedelsene til Birken, kan det kanskje være et passende tidspunkt å lansere et helsefremmende tilbud til alle ansatte? Helt gratis! Helt anonymt!

Balance er et internett-basert helsefremmende tilbud til dem som vil sjekke og eventuelt justere sine alkoholvaner. Programmet øker bevisstheten rundt eget alkoholkonsum, samt bidrar til å endre risikofylt konsum for de som har behov for det. Balance gir også råd om hvordan å takle stress og ha det bedre i hverdagen. Balance er lett tilgjengelig, og kan kjøres hvor som helst ved bruk av PC, nettbrett eller smarttelefon. Det kreves kun en nettleser og tilgang til internett. Les mer om Balance her

Forebyggende og helsefremmende arbeid. Ja takk, begge deler!

God trening og tur over fjellet til alle birkebeinere!

Del ...Share on FacebookTweet about this on Twitter
Blanke ark og fargestifter
33Elisabeth Ege

Elisabeth Ege16. januar 2015Legg igjen en kommentar

Nytt år, nye muligheter – til å forebygge og håndtere rus- og spillproblematikk

Da er julen over for denne gang og vi er allerede et par uker inn i det nye året! Selv er jeg heldig og har hatt en deilig og avslappende juletid med familie og venner rundt meg!

2015 – et nytt år med nye muligheter.  Vi i Akan kompetansesenter har sett noen muligheter vi ønsker å realisere og som jeg vil dele med dere. Hensikten er å bidra til forenkle forebygging og håndtering av rus- og spillproblematikk på mange arbeidsplasser.  Jeg vil også komme innom noen av våre eksisterende tjenester, da vi stadig opplever at det er mange som ikke vet hva vi kan bidra med.

 

Verktøy for dilemmatrening

For midler fra Helsedirektoratet igangsatte vi i fjor utvikling av et nytt verktøy som vil bli tilgjengeliggjort på akan.no. Verktøyet, som skal være en hjelp til å utvikle egen kultur til beste for helse, arbeidsmiljø, økonomi og omdømme vil dekke fire dilemmaer; bekymring, alkoholkultur, påvirkning og bakrus. Innholdet vil være:

  • Dilemmaer knyttet til rus og avhengighet som er egnet for diskusjon på arbeidsplassen
  • Korte filmsekvenser
  • Spørsmål og gode råd

 

Ny «metodeperm» og brosjyre

Som leser av bloggen kjenner du kanskje Akan metodeperm, hvor vi blant annet beskriver Akan-modellen.  Vi har siste halvår arbeidet med å fornye innholdet i «metodepermen». Hensikten er å forenkle, tydeliggjøre våre råd og gjøre den mer brukervennlig. Uten at dette går på bekostning av kvalitet, snarere tvert imot.

I løpet av første kvartal kommer vi også med en ny utgave av brosjyren «Policy/kjøreregler for rusmiddelbruk og spill»

 

Veiledning

Vi setter i disse dager i gang et prosjekt som har til hensikt å kartlegge om servicenivået vårt på veiledningstelefonen er god nok. Har du synspunkter, så send de gjerne til meg direkte på elisabeth@akan.no. Resultatet av kartleggingen vil legge føringer for hvorvidt vi skal gjøre endringer i nåværende tilbud.

 

Kurs og bedriftsbesøk

Har du fått med deg at vi i høst lanserte 4 nye kurs?

  • 2-timerskurs; Hvordan gjennomføre en samtale på bakgrunn av en bekymring? Første 30. januar (venteliste)
  • 2-timerskurs; Hvordan utforme og forankre en rusmiddelpolicy, første kurs 12. februar
  • 2 timer om rus og spilleforebyggende arbeid i små og mellomstore bedrifter: 4. februar
  • 3-timerskurs skreddersydd for godkjente bedriftshelsetjenester

De tre første tilbys foreløpig kun i Oslo, påmelding via linken over. Det siste kurset kan vi tilby landets godkjente bedriftshelsetjenester, takket være støtte fra Helsedirektoratet. Dette er et kostnadsfritt 3-timers kurs. Målet med dette kurset er å nå ut til flere små- og mellomstore bedrifter med rus- og spillforebyggende arbeid.  Kursinvitasjon er sendt ut fra oss og med hjelp fra STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt). Mer informasjon om våre kurs som er åpne for alle.

Er du forresten klar over at vi kan komme på bedriftsbesøk eller holde kurs skreddersydd din bedrifts behov?

 

ALOR-nettverk utvides stadig

I samarbeid med regionale kompetansesenter rus (KoRUS) og lokale behandlingsaktører tilbyr vi regionale nettverk for arbeidsliv og rus (ALOR). Nettverket er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger knyttet til rusbruk og arbeidsliv. Her møtes man for å dele erfaringer og tilegne seg ny kunnskap. Nettverket finnes i Oslo – Akershus (hvor neste samling er 3.februar), Rogaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Vestfold, Telemark, Buskerud.   Nyeste skuddet på stammen er Alor Agder, hvor første nettverksmøte er 29. januar. Les mer om Alor-nettverk her.

 

Balance og dialogverksted

Avslutningsvis vil jeg minne om våre to verktøy som kan benyttes i langt større grad enn de gjør i dag.

Mange bedrifter har tatt verktøyene i bruk og ser stor nytte i sitt forebyggingsarbeid.

Balance er et internettbasert, anonymt verktøy som hjelper deg å sjekke og eventuelt justere dine alkoholvaner. Det er forskningsmessig bevist at verktøyet virker, spesielt når det tilbys via arbeidsgiver.

Dialogverkstedet ufarliggjør diskusjonen om alkoholkulturen på jobben. Verktøyet er enkelt å bruke, men vi hjelper gjerne til.

Dette var noen av nyhetene som kommer og litt om eksisterende tilbud. Har du ikke gjort det allerede, lik oss på Facebook og følg oss på Twitter.

 

Med ønske om et godt nytt år og realisering av mange muligheter!

Del ...Share on FacebookTweet about this on Twitter
10Einar Nilsen

Einar Nilsen14. november 2013Legg igjen en kommentar

Balance virker!

Balance virker!Akan tilbyr et webbasert program for test og justering av alkoholvaner som får anerkjennelse i en norsk studie. Resultatene av studien vekker internasjonal oppmerksomhet når de nå er publisert i det velrenommerte fagtidsskriftet Addiction.

Det unike med Balance, som skiller programmet fra de fleste andre alkoholforbrukstester, er at Balance også tilbyr en intensiv selvhjelpsmodul til dem som ønsker å redusere alkoholkonsumet.
Balance er et gratis lavterskeltilbud, og et svært nyttig verktøy for bedrifter som tar rusproblematikk i arbeidslivet på alvor. Å distribuere Balance til ansatte krever svært lite av en virksomhet, samtidig som man når mange med hjelp før det er for sent.

Vi lanserte Balance i 2009. Så langt har omtrent 40 000 arbeidstakere sjekket og reflektert over sitt alkoholforbruk, og over 2 000 mennesker har benyttet seg av tilbudet om hjelp til å justere alkoholvanene sine.  Nye virksomheter og arbeidstakere kommer til hele tiden. Versjon tre av programmet er nylig lansert, og er mer tilgjengelig enn noen gang ettersom det nå også kan brukes på nettbrett og telefon.

Forsker Håvar Brendryen ved SERAF, Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo, har gjennomført en studie som evaluerer effekten av selvhjelpsmodulen i Balanceprogrammet. Resultatene av studien ble publisert i det internasjonale tidsskriftet Addiction under tittelen: «Balance – a pragmatic randomized controlled trial of an online intensive self-help alcohol intervention.» i slutten av oktober. Håvar Brendryen har skrevet artikkelen i samarbeid med Ingunn Olea Lund, Ayna Johansen, Marianne Riksheim, Sverre Nesvåg og Fanny Duckert.

I korte trekk konkluderer artikkelen med at en gjennomgående tendens er at de som har fått tilbud om intensiv selvhjelp etter hurtigtesten har redusert alkoholkonsumet mer enn gruppen som ikke har fått dette tilbudet. Forskjellen var statistisk signifikant for de fleste sammenligningene, men riktignok ikke for alle.

Studien viser også at noen av dem som fikk tilbud om selvhjelp ikke valgte å ta denne i bruk, eller brukte det så lite at man ikke kunne forvente noen effekt. Dette tolkes som at tilbudet i sin nåværende form ikke passer alle i målgruppen. Jeg tror det er viktig å ha i bakhodet at internettbaserte terapiformer ikke passer for alle, men slik vil det kanskje være med alle former for hjelp eller behandling? Noe passer for enkelte, mens andre finner god hjelp i helt andre tilbud. Heldigvis finnes det flere veier til målet.

Studien viser også noe annet som er svært interessant. Når man sammenligner tallene fra studien med tall fra Akan kompetansesenter, viser det seg at nesten dobbelt så mange velger å fullføre selvhjelpsmodulen når programmet tilbys gjennom arbeidsgiver enn når enkeltpersoner tar i bruk programmet på egen hånd. Dette er etter min mening et svært godt argument for at norske virksomheter skal tilby dette som en del av HMS-tilbudet til sine ansatte, snarere enn å overlate til de ansatte å finne ut av det selv.

En ting er i alle fall sikkert: Balance er et unikt tilbud til arbeidslivet som bidrar til gevinst, Prøv det du også!

Del ...Share on FacebookTweet about this on Twitter